Δημήτρης Σμαϊλης MD Γενικός χειρουργός Ογκολόγος. Π. Μικροπούλου 9 & Μ. Αντύπα , 141 21 , Ν.Ηράκλειο

Δημήτρης Σμαϊλης MD
Γενικός χειρουργός – Ογκολόγος

Σμαΐλης Δημήτρης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

  • C.Avgerinos,D. Smailis, J.Voulgaris, C.Dervenis. Surgical treatment of Acute Pancreatitis. Int. J. Surg. Sciences 2000;Vol 7 Suppl 1:63-76
  • N.Giannakou, S. Rizos,D. Smailis, P. Mathiou-Parissi*, C. Dervenis. Mixed (composite) Glandular-Endocrine Cell Carcinoma of the Gallbladder. A case report HPB 3 (1): 7-9 , 2001
  • G. Sakorafas, A.Tsiotou,D. Smailis, C.Dervenis. Targeting ischemia in the treatment of acute pancreatitis. Int J Surg Sciences 2000;7(1-2) 17-19
  • C. Dervenis,D. Smailis and Efthimios Hatzitheoklitos. Bacterial translocation and its prevention in acute pancreatitis. J Hepatobiliary Pancreat Surg. 2003; 10(6): 415-8
  • Chatzipetrou M., Avgerinos E., Christianakis E., Barmparas G., Paschalidis N., Stathoulopoulos A., Tsatsoulis P.,D. Smailis, Filippou D. Hepatic abscess in a pre-existed simple hepatic cyst as a late complication of Sigmoid colon ruptured diverticula : a case report J Med Case Rep. 2008 Mar 14; 2:83
  • Pavlakis E., Avgerinos E., Stathoulopoulos A., Godevenos D., Diamantopoulpu K., Thomas-Tsagli E., Condilis N.,D. Smailis, Christianakis E., Tsatsoulis P., Skandalakis P., Filippou D. Gastrointestinal stromal tumor of the gastric serosa protruding to the greater omentum. Report of a giant tumor with a rare histological pattern. Ann Ital Chir. 2008 Sep-Oct ; 79(5): 363-6
  • Christianakis E., Paschalidis N., Filippou G., Rizos S., D. Smailis, Filippou D. Low Spigelian hernia in a 6-year-old boy presenting as an incarcerated inguinal hernia: A case report. J Med Case Rep. 2009 Jan 29; 3:34
  • Christianakis E., Paschalidis N., Filippou G.,D. Smailis, Chorti M., Rizos S., Filippou D. Cecal epiploica appendix torsion in a female child mimiching acute appendicitis: A case report. Cases J. 2009 May 29; 2:8023

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ (Abstracts) σε διεθνή περιοδικά

  • Paraskeva,D. Smailis, A. Priovolos, K.Sofianou, D. Lytras, C. Avgerinos, S. Rizos, J. Karagiannis, C.Dervenis. Early enteral nutrition reduses the need for surgery in Severe Acute Pancreatitis. Pancreatology 2001;1(4):372